Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1     No-Nonsense guides: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “No-Nonsense guides” No-Nonsense by Deeds BV. KvK: 85719250.

1.2     Licentienemer: De (rechts)persoon met wie No-Nonsense guides. een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3     Diensten: De door No-Nonsense guides te verlenen diensten, zoals o.a. beschreven op www.nononsenseguides.nl  waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Platform via een browser, uitsluitend met het doel de hierop aanwezige content voor eigen gebruik te consumeren. 

1.4     Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen No-Nonsense guides en Licentienemer op grond waarvan No-Nonsense guides aan Licentienemer Diensten verleent of goederen levert.

1.5     Platform: Het door No-Nonsense guides beheerde kennisplatform, programmatuur, schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6     Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van No-Nonsense guides en op alle met No-Nonsense guides gesloten Overeenkomsten waarbij No-Nonsense guides goederen en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Licentienemer levert.

2.2     De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3     No-Nonsense guides is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4     Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat No-Nonsense guides tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.5     Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

2.6     Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. No-Nonsense guides en Licentienemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 

3.1     Alle aanbiedingen van No-Nonsense guides zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan No-Nonsense guides verstrekte gegevens waarop No-Nonsense guides zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

3.2     De Overeenkomst tussen No-Nonsense guides en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van www.nononsenseguides.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3     No-Nonsense guides heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

3.4     Licentienemer benoemt ten minste één contactpersoon. Licentienemer zorgt ervoor dat één contactpersoon beschikbaar is tijdens normale kantooruren. Een verandering met betrekking tot een contactpersoon moet terstond worden meegedeeld aan No-Nonsense guides.

 

Artikel 4 – Licentie

4.1     No-Nonsense guides is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Platform en gerelateerde software.

4.2     Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apperatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij No-Nonsense guides, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 

4.3     No-Nonsense guides verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Platform. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Licentienemer kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

4.4     Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.5     Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen gebruik.

4.6     Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 

4.7     Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het No-Nonsense guides steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.8     Licentienemer zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom

4.9     Zonder toestemming van No-Nonsense guides is het Licentienemer verboden de door No-Nonsense guides verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

 

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1     Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt. 

5.2      De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Licentienemer of No-Nonsense guides de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen voor het einde van de desbetreffende periode.

5.3    De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

5.4     Licentienemer zal zich na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van No-Nonsense guides verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van opzegging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst. 

5.6     No-Nonsense guides en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; 

(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

(b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; 

(c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel No-Nonsense guides haar activiteiten staakt of liquideert.

5.7     Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: 

(a) openstaande betalingen; 

(b) intellectuele eigendomsrechten; 

(c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten No-Nonsense guides

6.1     No-Nonsense guides spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als het Platform een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@No-Nonsense guides.nl.

6.2     No-Nonsense guides zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van No-Nonsense guides worden uitgevoerd op basis van een in- spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Licentienemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 

6.3     Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal No-Nonsense guides steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door No-Nonsense guides aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van No-Nonsense guides zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door No-Nonsense guides gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

6.4     No-Nonsense guides behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Platform. No-Nonsense guides zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Platform inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.5     No-Nonsense guides kan de Diensten en/of het Platform mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met No-Nonsense guides.

6.6     No-Nonsense guides verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van No-Nonsense guides. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.7     Data die wordt gehost door No-Nonsense guides is opgeslagen binnen de Europese Unie. Licentienemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1     Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten en/of het Platform te gebruiken. No-Nonsense guides stelt aan Licentienemer op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen- tieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door No-Nonsense guides en het gebruiksrecht van Licentienemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Licentienemer strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Licentienemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Licentienemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

7.2     Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Licentienemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. 

7.3     Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van No-Nonsense guides door te geven.

7.4     Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door No-Nonsense guides mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van No-Nonsense guides die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5     Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt No-Nonsense guides zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat No-Nonsense guides tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.6     Het is Licentienemer nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 

7.7     Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van No-Nonsense guides uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Licentienemer zal op eerste verzoek van No-Nonsense guides toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. No-Nonsense guides zal alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij No-Nonsense guides verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. 

7.8     Partijen zijn het er over eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1     Door No-Nonsense guides opgegeven of met No-Nonsense guides overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien Licentienemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover No-Nonsense guides hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst . Met betrekking tot de door No-Nonsense guides verrichte prestaties en de daarvoor door Licentienemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Licentienemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van No-Nonsense guides tot het leveren van tegenbewijs.

8.2     No-Nonsense guides is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3     Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door No-Nonsense guides kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van No-Nonsense guides genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4     Licentienemer komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.

8.5     Indien No-Nonsense guides een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij No-Nonsense guides geldende regeling.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1     De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2     Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

9.3     No-Nonsense guides heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4     Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Licentienemer onverlet.

9.5     Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is No-Nonsense guides, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6     No-Nonsense guides heeft te allen tijde het recht toegang tot het Platform uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7    Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met No-Nonsense guides. 

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 No-Nonsense guides zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij No-Nonsense guides zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. No-Nonsense guides is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

10.2     No-Nonsense guides is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.3    Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van No-Nonsense guides en gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer. 

Indien No-Nonsense guides op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. No-Nonsense guides staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege No-Nonsense guides aan Licentienemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Licentienemer als zodanig worden behandeld. No-Nonsense guides is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Licentienemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

10.4    Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met No-Nonsense guides opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van No-Nonsense guides. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5     Het is niet toegestaan om de Overeenkomsttussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractsperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5.

10.6     Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

10.7    Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal No-Nonsense guides steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

10.8    Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door No-Nonsense guides aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van No-Nonsense guides zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door No-Nonsense guides gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1    Indien No-Nonsense guides bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Licentienemer ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Licentienemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van No-Nonsense guides niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van No-Nonsense guides aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Licentienemer zijn of worden gedaan.

11.2     Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij No-Nonsense guides, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Licentienemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

11.3    Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

11.4    Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het No-Nonsense guides steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

11.5    Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan No-Nonsense guides van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Licentienemer vrijwaart No-Nonsense guides tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

11.6     Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1    De totale aansprakelijkheid van No-Nonsense guides wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Licentienemer overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade.

12.2    De aansprakelijkheid van No-Nonsense guides voor indirecte schade is uitgesloten. 

12.3    Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan No-Nonsense guides zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

12.4    Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van No-Nonsense guides, zijn niet aan No-Nonsense guides toerekenbaar en No-Nonsense guides is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen

 

Artikel 13 – Termijnen

13.1    No-Nonsense guides spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door No-Nonsense guides genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden No-Nonsense guides niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2    Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen No-Nonsense guides en Licentienemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3    In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt No-Nonsense guides wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Licentienemer No-Nonsense guides schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Licentienemer No-Nonsense guides een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat No-Nonsense guides in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4    Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is No-Nonsense guides gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Licentienemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5    No-Nonsense guides is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Licentienemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Licentienemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 

14.1    Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Licentienemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2    Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 

14.3     Bedragen die No-Nonsense guides vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen No-Nonsense guides ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4    Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. No-Nonsense guides zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

14.5    Licentienemer is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

14.6    Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd. No-Nonsense guides is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Licentienemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Licentienemer tot toegang en/of gebruik van de Diensten van No-Nonsense guides, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van No-Nonsense guides vereist is.

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1     No-Nonsense guides is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 1. a) een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van No-Nonsense guides;
 2. b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
 3. c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
 4. d) werkstakingen;
 5. e) brand;
 6. f) ongeval of ziekte van personeel;
 7. g) Denial of Services (DoS) aanvallen;
 8. h) door No-Nonsense guides onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van No-Nonsense guides afhankelijk is;
 9. i) algemene vervoersproblemen;
 10. j) Epidemie of Pandemie;
 11. k) overmacht van toeleveranciers van No-Nonsense guides;
 12. l) overheidsmaatregelen.

15.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat No-Nonsense guides tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

15.3     Indien No-Nonsense guides door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 16 – Advisering

16.1     Alle door No-Nonsense guides gegeven adviezen, gedeelde kennis en door No-Nonsense guides verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door No-Nonsense guides te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door No-Nonsense guides verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. No-Nonsense guides verleent daarbij geen enkele garantie.

16.2     Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door No-Nonsense guides is No-Nonsense guides niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart No-Nonsense guides tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van No-Nonsense guides.

 

Artikel 17 – Privacy

17.1    No-Nonsense guides respecteert de privacy van Licentienemer. No-Nonsense guides zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden die op de website van No-Nonsense guides en  is in te zien www.nononsenseguides.nl/privacy-policy/ en www.nononsenseguides.nl/privacybeleid-cookies/. De privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

17.2    No-Nonsense guides is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.

17.3    Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer No-Nonsense guides desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

17.4    Licentienemer vrijwaart No-Nonsense guides voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

17.5    De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van No-Nonsense guides door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover No-Nonsense guides voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart No-Nonsense guides tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1     Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2     De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.

18.3     Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van No-Nonsense guides aan een derde over te dragen. No-Nonsense guides is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

18.4     Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 19 – Verzending en leveringstermijn

Verzending en leveringstermijn
De bestellingen die worden gepreordered tussen 16 maart en 28 maart worden verzonden in de week van 28 en 31 maart. Bestellingen na 28 maart worden verzonden binnen 5 werkdagen. Als het boek onverwacht niet op voorraad of uitverkocht is, ontvangt u hierover een e-mail binnen 5 dagen na het plaatsen van jouw bestelling. Als u vooruit betaald heeft met iDeal, krijgt u uw geld binnen 30 dagen terug. Uw pakket wordt verzonden via PostNL

Kleine pakketten versturen wij als brievenbuspost. Als een bestelling niet door de brievenbus past, verzenden wij hem als pakket. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Verzendkosten
Wij leveren uitsluitend op adressen in Nederland en België aan klanten die in Nederland en/of België gevestigd zijn. De verzendkosten voor adressen in Nederland zijn gratis, verzendkosten voor adressen in België zijn €7,50.

Bij bestellingen van downloads, zoals e-books en audioboeken, worden geen verzendkosten berekend. Tevens rekenen we geen verzendkosten bij het bestellingen van seminars of trainingen.

Als u een fysiek product bestelt, wordt deze verzonden via PostNL.

Retourneren en Garantie
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende oplossing.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. De herroepingstermijn verstrijkt bij de aanschaf van diensten 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Na herroeping heeft u nog 14 dagen de tijd heeft om de producten terug te sturen.
Redenen voor retourneren
Redenen om een product retour te sturen:
* het is beschadigd;
* het is een misdruk.
* u heeft het niet besteld.
* u heeft het verkeerde besteld;
* het voldoet niet aan uw verwachting (het zogenaamde herroepingsrecht).

Uitzonderingen
In de volgende gevallen kunt u niet retourneren:
* digitale producten; deze zijn vanwege hun aard uitgesloten van het herroepingsrecht.

Retourverzending
Voor uw retourverzending gebruikt u het volgende adres:
Diede Joosten
Schaepmanstraat 11,
6662AN Elst, Nederland

Wilt u het volgende meesturen?
* een kopie van de factuur
* het product dat u retour stuurt
* de reden van uw retourzending (optioneel), dit helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Afhandeling
Na uw herroeping krijgt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen uw aankoopbedrag (inclusief verzendkosten heenzending) teruggestort op uw rekening. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Afhankelijk van de reden om een product retour te sturen, kan deze bestaan uit:
* een vervangend exemplaar toezenden;
* de factuur crediteren;
* het factuurbedrag (inclusief verzendkosten heenzending) of de prijs van het product terugstorten. Dit zullen wij zo spoedig mogelijk doen, en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen.

U bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor online trainingen / seminars tot het moment van ontbinding.

Vragen?
De klantenservice is maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur bereikbaar via mail op info@nononsenseguides.nl